Núm ti- Ti giả

 Núm Ti Giả Bibs Colour Latex Size 1 Từ 0-6 Tháng
 Set 2 Núm Ti Cổ Rộng Thay Thế Bình Sữa Moyuum Siêu Mềm
 SET 2 NÚM TI THAY THẾ HEGEN FAST FLOW SỐ 3 (6M+)
 SET 2 NÚM TI THAY THẾ HEGEN SLOW FLOW SỐ 1 (1M+)